Poland - Opole: Works for complete or part construction and civil engineering work

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, February 14, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 031-067028

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Miejski Zarząd Dróg w Opolu
530546013
ul. Obrońców Stalingradu 66
Opole
45-512
Poland
Contact person: Robert Mazurkiewicz - Biczuk,Kamilla Wieczorek
Telephone: +48 774697400
E-mail: sekretariat@mzd.opole.pl
Fax: +48 774697402
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: www.bip.um.opole.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local agency/office

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - Etap I w zakresie Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Grotowice.

Reference number: NP.260.49.2017.P

II.1.2)

Main CPV code
45200000

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego „Opole Grotowice wraz z budową miejsc parkingowych oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej (oświetlenie, odprowadzenie wód opadowych) a także usunięciem kolizji z siecią energetyczną średniego i niskiego napięcia, jak również wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 090 000.00 PLN / Highest offer: 1 090 000.00 PLN taken into consideration

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45100000
45111000
45112000
45200000
45230000
45231000
45231400
45232000
45233000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL524
Main site or place of performance:

Miasto Opole.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zakres robót przewidziany do wykonania zmienia istniejące zagospodarowanie terenu oraz zachowuje dotychczasową dostępność do terenu objętego opracowaniem. Projektowana budowa centrum przesiadkowego stworzy pojazdom samochodowym, rowerom i pieszym możliwość dotarcia w bezpośrednie sąsiedztwo stacji kolejowej Opole - Grotowice oraz zaparkowania tam pojazdów. Projektowany ciąg pieszo - rowerowy umożliwi przejazd z ulicy Oświęcimskiej poprzez projektowane przejście dla pieszych wraz przejazdem dla rowerów kierunku centrum przesiadkowego. Teren przyległy do drogi zostanie po zakończeniu inwestycji uporządkowany i obsadzony zielenią.

Projektowana inwestycja zakłada wykonanie następujących robót:

1) Roboty przygotowawcze rozbiórkowe:

a) zdjęcie warstwy humusu,

b) wycinka kolidujących drzew i krzewów,

c) rozbiórka istniejącej drogi z płyt żelbetowych,

d) demontaż istniejącego oświetlenia,

e) rozbiórkę części nawierzchni bitumicznej ulicy Złotej,

2) Roboty drogowe:

a) budowa 45 miejsc parkingowych,

b) budowa dróg dojazdowych do miejsc parkingowych wraz z chodnikami, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ulicy Złotej o szerokości 5,95 m do 7,30 m,

c) wykonanie miejsc dla planowanej wypożyczalni rowerów,

d) wykonanie placu do parkowania dla rowerów w tym stanowiska do parkowania rowerów (32 szt. stojaków dla rowerów),

e) budowa ciągu pieszo-rowerowego biegnącego od skrzyżowania ulicy Złotej z ulicą Oświęcimską doprojektowanego centrum przesiadkowego,

f) wykonanie nowego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy Złotej z ulicą Oświęcimską wraz z przejazdem dla rowerów,

g) wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,

h) wykonanie powierzchni zielonych w obrębie projektowanych dróg i ciągów pieszo-rowerowych,

i) wykonanie przejścia umożliwiającego komunikację pieszą pomiędzy centrum przesiadkowym, a stacją kolejową,

3) Branża sanitarna: budowa kanalizacji deszczowej.

a) wpusty ściekowe typu ulicznego śr. 500mm z osadnikiem szt. – 11

b) studzienki rewizyjne betonowe Ø 1000mm. z kręgów betonowych szt. – 4

c) przykanaliki kanalizacyjne z rur PVC kl. SN8 Ø 200 szt.– 11, ok. L = 115,0 m

d) sieć kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP ID kl.SN8 DN250 ok. L=78,5 m

e) sieć kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP ID kl.SN8 DN300 ok. L=29,0 m

4) Branża elektryczna: budowa oświetlenia ulicznego.

5) Branża elektryczna: przebudowa kolidujących sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia.

a) Linia kablowa n.n. kabel YAKXS 4 x 120 ok. mb.64,

b) Linia kablowa Ś.N. kabel HAKnFtA 3x120/50 12/20 kV ok. mb.135,

6) Branża elektryczna: wykonanie zasilania biletomatu i tablicy przystankowej UWAGA: dostawa i montaż biletomatu oraz tablicy przystankowej, nie zastała objęta zamówieniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar opracowane przez Pracownię Projektową Mostostal Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało także wykonanie, dowóz i montaż tablicy informacyjnej (1 szt.) i pamiątkowej (1szt.), o wymiarach 0,8x1,2 m, zgodnie z wytycznymi zamawiającego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; jak również opracowanie projektu budowlanego lub innej niezbędnej dokumentacji wymaganej obowiązującym Prawem polskim budowlanym oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (lub innej decyzji administracyjnej) w przypadku, gdy będzie to wymagane dla montażu tablic. Zamawiający wymaga aby wykonane tablice ich teść i mocowania były trwałe i bezpieczne dla otoczenia.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz z załącznikami dostępna na stronie: www.bip.um.opole.pl.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Termin gwarancji i rękojmi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.

Z uwagi na brak miejsca w niniejszym ogłoszeniu w pkt II.2.11) Zamawiający zamieszcza informację o.

Udzieleniu zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp:1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych robót o wartości do 504 300,00 PLN tj. roboty przygotowawcze, roboty branży drogowej, roboty branży elektrycznej, roboty branży sanitarnej.

2. Wielkość i zakres zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych do wykonania w ramach realizacji inwestycji Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – Etap I” w zakresie: „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego „Opole Grotowice.

3. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:

1) Zamówienie będzie udzielone w przypadku uzyskania dodatkowych środków na realizację zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót, w tym m.in. na: wykonanie robót przygotowawczych, robót branży drogowej, robót branży elektrycznej, robót branży sanitarnej - po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

2) W prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 zamawiający będzie wprowadzał podstawy wykluczenia z postępowania identyczne z tymi, które stosował w pierwotnym przetargu łącznie z takimi samymi dokumentami na potwierdzenie ich spełnienia, tzn. wymienione w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia będą na identycznym – proporcjonalnym poziomie jak wskazane w niniejszym postępowaniu.

4) Obowiązywać będą te same zasady dotyczące podwykonawstwa – umowa o pracę, art. 143b jak w niniejszym postępowaniu i umowie.

5) Terminy płatności i zasady rozliczeń nie będą modyfikowane w stosunku i proporcji do pierwotnego zamówienia i umowy.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu wykazania spełnia warunków udziału w postępowaniu:

1) jednolity Europejski Dokument Zamówienia – składany wraz z ofertą,

2) załącznik nr 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczenie o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych – składany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 u.p.z.p.,

3) załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót – składany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 u.p.z.p.,

4) załącznik nr 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (w przypadku określonym w art. 22a u.p.z.p.) – składany wraz z ofertą.

9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, dokumentów (oświadczeń), o których mowa w niniejszym punkcie 9.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-0004/16-00

II.2.14)

Additional information

Wadium:

Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10 000,00 PLN. Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu dokładne wymagania dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale 12 SIWZ zamieszczonej na stronie: www.bip.um.opole.pl.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 228-474498

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - Etap I w zakresie Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Grotowice.

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
05/02/2018

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Adac - Lewar Sp. z. o.o.
5742055424
ul. Słoneczna 11
Przystajń
42-141
Poland
Telephone: +48 343191784
E-mail: biuro@adac-lewar.pl
Fax: +48 343715782
NUTS code: PL224

Internet address:www.adac-lewar.pl

The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 593 905.06 PLN
Total value of the contract/lot: 1 340 700.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

7) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

9) Szczegółowe zapisy dotyczące procedury odwoławczej znajdują się w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej art. 180 -198 u.p.z.p.

10) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Krajowa Izba Odwoławcza.

ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa.

Tel.: +48 224587801.

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800.

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
13/02/2018
Low Value Tender: